News Details

ประกาศโรงเรียนสาธิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา