News Details

ประกาศ เรื่อง วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา