News Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566