News Details

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ