News Details

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา