รายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
15 มีนาคม 2567

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ดร.ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. และ ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านกิจการนักเรียน ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา