ดาว์นโหลดแบบฟอร์มงานวิชาการ

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา

แบบฟอร์มแนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตฯ

 1. แบบฟอร์ม เบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน AC_T_12
 2. แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
 3. ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน โดยใช้แบบฟอร์ม (UP_FIN๕ V๓)/(UP_FIN๖ V.๓)
 4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำรายวิชา โรงเรียนสาธิตฯ
 5. สำเนาตารางสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในระบบบริหารงานวิชาการ)
 6. สำเนาหนังสือมอบหมายจากคณะ/แต่งตั้งอาจารย์ประจำวิชา(AC_T_13)โดยให้หัวหน้าสาขาเป็นผู้ลงนามรรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. สำเนาตารางสอนของคณะ/มหาวิทยาลัยพะเยา(โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาขา ผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวปฏิบัติเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒
 9. สำเนาประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียน
 10. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 11. สรุปตารางสอนของอาจารย์ที่เบิกค่าสอนเกิน

แบบฟอร์มวิจัย 1-12 ไฟล์

เอกสารขอทุนการสนับสนุนการทำวิจัย


วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 2079