มาตรฐานการเรียนรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน
Satit 2021

รับสมัครนักเรียนโครงการ วมว.
ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

รับสมัครนักเรียน(ห้องปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

28 พฤศจิกายน 2565

25 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศรับสมัครอาจารย์_0001

25 พฤศจิกายน 2565

25 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

25 พฤศจิกายน 2565

18 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศ เรื่อง วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

18 พฤศจิกายน 2565

31 ตุลาคม 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

31 ตุลาคม 2565

27 กันยายน 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร

27 กันยายน 2565

20 กันยายน 2565 | ใบสมัคร ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

20 กันยายน 2565

20 กันยายน 2565 | ประกาศ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร

20 กันยายน 2565

28 มิถุนายน 2565 | แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นลูกจ้างงานครัว

28 มิถุนายน 2565

20 มิถุนายน 2565 | ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชาในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในสังกัด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

20 มิถุนายน 2565

อ่านข่าวทั้งหมด

13 กันยายน 2565 | เรื่อง-การให้ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา-ปีงบประมาณ-2565

13 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 4.-ประกาศ-และ-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 3.-ประกาศ-รายชื่อบุคลากรโรงเรียนสาธิตผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 2.-ประกาศ-เเต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควร

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 1.-กำหนดการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี-ณ-หน่วยโรงเรียนสาธิต

6 กันยายน 2565

21 เมษายน 2564 | การเลื่อนกิจกรรมสัมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ในวันที่ 1-3 พ.ค. 64

21 เมษายน 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

28 กันยายน 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565

28 กันยายน 2565

2 กันยายน 2565 | ใบมอบฉันทะ กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนได้

2 กันยายน 2565

6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศรายชื่อม.3 ปี2564 ขึ้น ม.4

9 กุมภาพันธ์ 2565

29 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

29 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564 | แจ้งการชำระค่าบำรงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา .2564

16 กันยายน 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา (ไทย-อังกฤษ)และคำร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน

9 กรกฎาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอลาออกจากโรงเรียนและคำร้องขอแจ้งย้ายสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

9 กรกฎาคม 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน
Courses

รางวัลความภาคภูมิใจ