มาตรฐานการเรียนรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน
Satit 2021

โครงการ วมว.

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเด็ก

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

17 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 | ระเบียบการเข้าห้องสอบ ของโครงการ วมว.รอบสอง วันที่ 7 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษาแาละค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

16 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 | แจ้งแนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้าและค่าธรรมเนียมล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน

16 มีนาคม 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน
Courses

รางวัลความภาคภูมิใจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐกมล วงษา นักเรียนโครงการ วมว. ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามความต้องการองภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาในสาขา Applied Mathematics/Financial Engineering(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยมี ว่าที่ ร.ต.ฐิตินันท์ กาศโอสถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งหมด