มาตรฐานการเรียนรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน
Satit 2021

โครงการ วมว.

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเด็ก

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2565 | แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นลูกจ้างงานครัว

28 มิถุนายน 2565

20 มิถุนายน 2565 | ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชาในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในสังกัด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

20 มิถุนายน 2565

24 พฤษภาคม 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา-เรื่องมาตรการแนวปฏิบัติของครู-นักเรียน-บุคลากร-ฯ

24 พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565 | เมนูอาหารนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เดือนพฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565

9 พฤษภาคม 2565 | เอกสารแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

9 พฤษภาคม 2565

6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

15 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศตารางสอบปลายภาค

15 กุมภาพันธ์ 2565

6 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตฯ มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2565

6 กุมภาพันธ์ 2565

2 กุมภาพันธ์ 2565 | แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี

2 กุมภาพันธ์ 2565

1 กุมภาพันธ์ 2565 | ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-และ-4-2565

1 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านข่าวทั้งหมด

6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศรายชื่อม.3 ปี2564 ขึ้น ม.4

9 กุมภาพันธ์ 2565

29 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

29 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564 | แจ้งการชำระค่าบำรงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา .2564

16 กันยายน 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา (ไทย-อังกฤษ)และคำร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน

9 กรกฎาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอลาออกจากโรงเรียนและคำร้องขอแจ้งย้ายสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

9 กรกฎาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564 | การรับเงินคืนส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม(ค่าอาหารและหอพัก)และการรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

20 พฤษภาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564 | การรับเงินคืนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

20 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน
Courses

รางวัลความภาคภูมิใจ